Ochrana osobných údajov

 1. Účastník berie na vedomie, že právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je jeho súhlas ako dotknutej osoby vyjadrený návštevou webovej stránky www.nocvyskumnikov.sk a návštevou podujatia Európska noc výskumníkov 2018 v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade alebo Žiline. 
 2. Návštevou webovej stránky www.nocvyskumnikov.sk alebo návštevou podujatia Európska noc výskumníkov 2018 v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade alebo Žiline podľa   §  12  Občianskeho zákonníka účastník berie na vedomie, že budú vyhotovované obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, kde môže byť použitá účastníkova podobizeň, jeho písomné prejavy, obrazové snímky
  a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa jeho  osoby  alebo  prejavov  osobnej  povahy  zaobstarané  Organizátorom  v súvislosti  s realizáciou ENV 2018 (ďalej  len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez  ohľadu  na  ich  povahu  a určenie  všetkými  obvyklými  spôsobmi,  s  ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového  a územného  obmedzenia 
  a  môže  ho  kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor Snímok v súlade s jeho určením poskytne.
 3. Zodpovednou osobou stanovenou SOVVA pre oblasť ochrany osobných údajov je: Martina Šinková, e-mail: sinkova@sovva.sk.
 4. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností SOVVA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.
 5. SOVVA informuje záujemcu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
  1. právo požadovať od SOVVA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
  2. právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
  3. právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých SOVVA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
  6. právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;
  7. právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.
 6. Údaje poskytnuté účastníkom nebudú  Organizátorom použité na marketingové účely.
 7. SOVVA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

 

 

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...